Vo verejnom záujme

Verejnoprospešné služby Ružinov p.o. poskytuje služby vo verejnom záujme pre mestkú časť Ružinov a zabezpečuje tieto služby:

 
 1. letné a zimné čistenie komunikácií III a IV. Triedy, verejných priestranstiev, chodníkov
 2. osadzovanie, vyprázdňovanie a údržbu odpadových nádob
 3. zber a odvoz komunálneho odpadu
 4. správu, údržbu trhovísk, vrátane vyberania poplatkov a nájomného za používanie zariadení trhovísk a za zaujatie verejného priestranstva na nich
 5. správu a prevádzku parkovísk
 6. správu a prevádzku detských ihrísk a pieskovísk
 7. údržbu verejnej zelene
 8. osadzovanie a údržbu lavičiek
 9. prevádzkovanie a údržbu športových zariadení a areálov
 10. prenájom nevyužitých priestorov zverených objektov podľa Zásad prideľovania nebytových priestorov vo vlastníctve M. č. Ružinov určených do nájmu na prevádzkovanie obchodu a služieb
 11. likvidácia neriadených skládok zmiešaného odpadu
Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 30.4.2024