Zimná údržba

Spoločnosť vykonáva zimnú údržbu pre Mestskú časť Ružinov. Zimnú údržbu komunikácií, chodníkov a schodov od 15.11. – do 15.3.

Zimná služba je súhrn riadiacich a výkonných činností, ktorými sa zabezpečuje zjazdnosť (schodnosť) určených cestných komunikácií, chodníkov a verejných plôch v zimnom období, t. j. odstraňovanie závad v zjazdnosti (schodnosti) spôsobených zimnými poveternostnými a klimatickými podmienkami.

Zimná údržba komunikácií a chodníkov je vykonávaná v súlade s platnou legislatívou a technickými predpismi rezortu: zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov; a vyhláškou č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon).


Cieľom zimnej služby je, aby sa v maximálne krátkom čase s prihliadnutím na poveternostné podmienky a priority zaistila bezpečná zjazdnosť komunikácii.

Doba zimnej služby je spravidla od 15.11. do 15.3. nasledujúceho roka. V prípade zmeny klimatických podmienok je možné termín upraviť.

Zjazdnosť určených cestných komunikácií je taký stav týchto komunikácií, ktorý umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú dopravno-technickému a stavebnému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať.


Zamestnanci spoločnosti majú 24 hodinovú zimnú pohotovosť, počas ktorej sú v neustálej pohotovosti a po vyhlásení zásahu sú povinní sa dostaviť do spoločnosti do jednej hodiny a nastúpiť na výkon zásahu.
 

Činnosti počas zimného zásahu

  • odstraňovanie snehu – cesty strojovo-mechanizmami, chodníky a verejné priestranstvá strojovo, aj ručne
  • posyp  chemickým materiálom: komunikácií a chodníkov
  • posyp  ekologickým materiálom: parky a na železničné priecestie. 


V parkoch bude použitý ekologický posypový materiál Zeolit. 
 

​​​​​​Spôsob zabezpečenia zjazdnosti komunikácií

Komunikácia je zjazdná, ak je vykonaná úprava aspoň jedného jazdného pruhu o šírke min. 2,5 metre v jednom smere.
Chodníky pre chodcov sa považujú za priechodné, ak je vytvorený priechodný pás o minimálnej šírke 1m, ktorý umožňuje bezpečnú chôdzu.

Komunikácie III. a IV. triedy a verejné priestranstvá v správe objednávateľa budú udržiavané v zimnom období podľa dôležitosti a podľa pokynov dispečera zimnej služby Miestneho úradu Bratislava, Ružinov.
 
Spoločnosť má k dispozícii na zimnú službu 7 mechanizmov, 10 doprovodných vozidiel, 4 mechanizmov Kubota na odhŕňanie, 6 Vari systém a 60 zamestnancov na ručné odpratávanie snehu alebo poľadovice z komunikácií, chodníkov a schodísk.
Zvoleným druhom pomocnej techniky na údržbu chodníkov je Vari systém, ktorého využitie bude celoročné.


Dispečing VPSR:

Mobil: 0915 555 991
E-mail: kalamita@vpsr.sk


Príprava na zimnú službu prebieha neustále od 15.11.2019. Zoznam ľudí a zaradenie do pracovných skupín je vypracované vzhľadom k zmenám počtu km chodníkov. Pripravujeme sa systematicky na zásah poučením a pravidelnými poradami s vedúcimi zmien, ako aj pracovníkmi vykonávajúcich zásah. Na mapách sme si vyznačili lokality s prednostným uprataním snehu. Pripravujeme plán zastupiteľnosti v prípade kalamity.
Počas zimnej služby 2019/2020 začíname so systémom predsoľovania na základe predpovede počasia pri tvorbe poľadovice (zmierňovanie, alebo odstraňovanie klzkosti komunikácií pokrytých zľadovatenou vrstvou) a spáde snehových zrážok nad 5 cm.

Ružinovský podnik VPS sa bude riadiť vypracovaným interným pokynom ZS 2019/2020 a jej prílohami a Organizáciou a riadením ZS 2019/2020 vypracovaným MÚ Ružinov.
 
Na fotografiách nájdete mapy samotných častí MČ Ružinov, cesty a chodníky, kde je vyznačené presne, čo je predmetom výkonu zimnej služby.
MČ Ružinov vykonáva údržbu parkov, hlavných spojovacích chodníkov a chodníkov vedúcich k zdravotným centrám, materským a základným školám, domovom dôchodcov a obchodom.
Z dôvodov zmien a pridania údržby chodníkov v Prievoze a Trnávke, pripravujeme alternatívy pre zabezpečenie schodnosti chodníkov. 
Z ekonomických a kapacitných dôvodov nie je možné všetky lokality udržiavať v rovnakom časovom intervale, preto sme do MČ Ružinov rozmiestnili niekoľko nádob na posypový materiál (Gašparíkova, Krásna, Koperníkova, Krasinského, Nerudova, Mierová – Osvetová, Syslia, Valchárska –  Súkennícka, Zvolenská), kde si občania môžu nabrať soľ a do príchodu našich zamestnancov vykonať najnutnejší posyp.
Z tohto dôvodu sme spravované plochy rozdelili do štyroch prioritných stupňov :
 

  1. Zdravotnícke zariadenia
  2. Materské školy a škôlky
  3. Prístupové cesty k potravinárskym obchodom a objektom zásobovania obyvateľstva
  4. Prístupové cesty k úradom miestnej a štátnej správy
Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 5.6.2024