Zber a likvidácia odpadu

Ponúkame komplexné služby odvozu a likvidácie odpadu. Najčastejším typom prepravy a likvidácie odpadu je pomocou kontajnerových vozidiel.

Verejnoprospešné služby Ružinov p.o. vykonáva zber a likvidáciu odpadu.
Zaoberá sa zberom všetkých druhov odpadu okrem nebezpečného odpadu (toxický odpad, uhynuté zveri).
Odpad sa zbiera a odváža pomocou kontajnerových vozidiel so špeciálnymi nadstavbami určenými na prevoz kontajnerov.
 

Druhy odpadu na likvidáciu:

  • Objemný odpad,
  • Biologicky rozložiteľný odpad (konáre, lístie, tráva), zemina,
  • Drevo, obaly z dreva, odpady z lesného hospodárstva, odpadová kôra a korok, piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo,
  • Bitúmenové zmesi (asfalt z komunikácií),
  • Zmesi alebo oddelené zložky betónu, tehál, obkladačiek, keramiky, dlaždíc,
  • Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií,
  • Štrk zo železníc.

 

Ružinov TVR Cultus Ružinov Ružinovské Echo Odkaz pre starostu Mestká polícia
Aktualizované dňa 5.6.2024